úvod
homepage

Návrh stanov spolku homebrewářů vytisknout článek

Přidáno: 3. prosinec 2008  •  Autor: Honza Kočka
průměrné hodnocení Hodnocení: 2 hodnotících Hodnotících: 1 počet zobrazení Zobrazeno: 5287x

 


Jedním z bodů Dne D českého homebrewingu je i valná hromada. A její nezbytnou součástí jsou stanovy připravovaného sdružení.

A aby bylo o čem příští sobotu diskutovat, předkládám vám dnes zde návrh stanov připravované asociace(spolku, sdružení...). Jedná se jen o syrovou variantu, takovou řekněme „alfa“ verzi, o které je třeba diskutovat, abychom se (snad) dobrali nějakého výsledku. Proto přivítám podnětné diskuzní příspěvky pod článkem.

S T A N O V Y
Českého svazu domácích vařičů piva - HomebrewinguČlánek 1

1.1. Český svaz domácích vařičů piva - homebrewingu (dále v textu jen "svaz") je samostatným společenstvím, sdružujícím nezávislé výrobce piva v České republice. Členy svazu jsou dále obce, fyzické i právnické osoby a jejich sdružení, přijaté valnou hromadou svazu. Vzniká podle § 2 zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/90 Sb.

1.2. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány, s příslušnými orgány státní správy, hospodářskou, obchodní a agrární komorou, výzkumnými, školícími, obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování společných zájmů svých členů.


Článek 2
Název a sídlo.

2.1. Český svaz domácích vařičů piva - homebrewingu
2.2. Sídlem svazu je pivovar KOCOUR, Východní 1547, Varnsdorf, PSČ 407 47, Česká republika.


Článek 3
Zásady činnosti.

3.1. Přispívá k vytvoření podmínek pro to, aby všichni členové svazu vykonávali činnost domácího vaření piva s vysokou odborností a profesionalitou a ve své činnosti prosazovali pravidla hospodářské soutěže. K tomu zejména pro své členy zpracovává:

3.1.1. Analýzy situace pivního trhu.
3.1.2. Perspektivy vývoje.
3.1.3. Marketingové analýzy.
3.1.4. Posouzení ekonomických a daňových vlivů.
3.1.5. Zajišťování surovin.
3.1.6. Technologické poradenství.

3.2. Spolupracuje s odbornými svazy v tuzemsku a zahraničí.

3.3. O své činnosti svaz informuje členy průběžně. Informovanost zajišťuje prezident svazu.

3.4. Svaz uskutečňuje svoji činnost jak dovnitř, tak navenek, vůči třetím osobám na základě principu solidarity jeho jednotlivých členů, a to zejména v tom smyslu, že činní členové Svazu, uvedení dále v článku 4.3. pod písmenem c) těchto stanov, budou vykonávat svá práva a povinnosti, vyplývající z jejich členství ku prospěchu a k prosazování oprávněných zájmů všech ostatních členů Svazu.

3.5. Usiluje o osvobození od spotřební daně do výstavu 200 hl piva za rok

 

Článek 4

 

Členství ve Svazu

4.1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
4.2. Členové svazu jsou činní, čestní nebo přispívající.
4.3. Činným členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba s místem či sídlem podnikání na území České republiky, jejímž předmětem činnosti je výroba piva, a která je domácím vařičem piva ve smyslu definice, obsažené v tomto článku 4.3. stanov.

Domácím vařičem piva se rozumí fyzická či právnická osoba provozující výrobu piva v domácích podmínkách do výstavu 200 hl piva za rok.

Mezi činnými členy Svazu se rozlišují:
a) domácí vařiči piva s domácí výrobou piva s ročním výstavem do 10,- hl,
b) domácí vařiči piva s roční kapacitou výstavu piva v rozmezí od 10 hl piva do 200 hl piva, kteří jsou malými nezávislými pivovary dle ust. § 82 zák.č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních,

Mezi takto rozlišenými činnými členy Svazu neexistují žádné rozdíly z hlediska jejich práv a povinností vyplývajících z jejich členství ve Svazu a dle těchto stanov s výjimkou práva nominovat do prezidia Svazu kandidáty, jak je dále uvedeno v čl. 10.1.1. těchto stanov.

4.3.1. Žadatel o členství ve Svazu je povinen podat přihlášku za člena Svazu. Žadatel o přijetí za činného člena k přihlášce připojí následující přílohy:

- čestné prohlášení žadatele o tom, že splňuje podmínky definice domácího vařiče piva
ve smyslu čl. 4.3. těchto stanov
- prohlášení žadatele o připravenosti k převzetí závazku řídit se těmito stanovami Svazu
a podporovat osvobození od spotřební daně pro domácí vařiče piva v případě jeho
přijetí za člena.

Žadatelé o přijetí za čestného nebo přispívajícího člena k přihlášce připojí:
- prohlášení žadatele o připravenosti k převzetí závazku řídit se těmito stanovami Svazu
a podporovat úlevu na spotřební dani pro domácí vařiče piva do 200 hl v případě jeho
přijetí za člena.

Přihlášku podává žadatel prostřednictvím prezidia Svazu.

4.3.2. O přijetí žadatele za člena rozhoduje valná hromada Svazu na návrh prezidia. Členství ve Svazu vzniká žadateli dnem, kdy valná hromada rozhodla o přijetí žadatele za člena Svazu.
4.3.3. Při opakovaném vstupu do Svazu rozhoduje o členství valná hromada.
4.4. Čestným členem svazu mohou být pouze fyzické osoby, které se zasloužily o rozvoj českého pivovarnictví a sladařství a homebrewingu. O přijetí žadatele za čestného člena rozhoduje valná hromada Svazu na základě návrhu prezidia.
4.5. Fyzické nebo právnické, tuzemské i zahraniční osoby, jejichž podnikatelská nebo zájmová činnost navazuje úzce na výrobu piva nebo sladu, nebo jejich propagaci, obce a jejich sdružení, se mohou na základě písemné žádosti stát přispívajícími členy Svazu. O přijetí žadatele za přispívajícího člena Svazu rozhoduje valná hromada na základě návrhu prezidia.
4.6. Čestnému ani přispívajícímu členu nepřísluší ani aktivní ani pasivní volební ani hlasovací právo.
4.7. Členství ve Svazu zaniká:
4.7.1. Vystoupením člena ze Svazu na základě písemné výpovědi.
4.7.2. Úmrtím fyzické osoby a zánikem právnické osoby.
4.7.4. Vyloučením pro hrubé porušení stanov, jména Svazu nebo práv jeho členů.
4.7.5. Členové, kteří ze Svazu vystoupili nebo byli vyloučeni, ztrácejí veškerá práva na jmění Svazu a veškerá ostatní práva vyplývající z členství. Nejsou však zbavení závazků vůči Svazu, které vznikly před vyloučením.


Článek 5
Financování Svazu

5.1. Členové Svazu se podílejí na financování činnosti Svazu formou členských příspěvků, jejichž výše je uvedena dále v bodech 5.2., těchto stanov. Nakládání s členskými příspěvky členů Svazu je v kompetenci prezidia, které z těchto členských příspěvků hradí především náklady na služby spočívající v zajištění odborné pomoci v problematice pivního trhu, konkurence, statistik a správy daní, dále za prezentaci stanovisek Svazu na poli kontaktu se státními institucemi, za monitoring v médiích a marketingové konzultace v rozsahu specifikovaném zejména v článcích 3.1.1. až 3.1.6. těchto stanov.
5.2. Činní členové Svazu platí členské příspěvky ve výši 1.000,- Kč ročně.
5.3. Čestný člen Svazu neplatí žádné členské příspěvky.

5.4. Přispívající člen Svazu platí ročně jednorázový členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
5.5. Členské příspěvky členů Svazu dle předchozích článků jsou splatné nejpozději do 30.4. každého kalendářního roku.

Článek 6
Člen má právo

6.1. Zúčastnit se jednání valné hromady a všech akcí pořádaných Svazem.
6.2. Být přizván k jednání všech orgánů Svazu, pokud se jedná o jeho osobu, nebo o návrzích, podnětech či stížnostech, které orgánům Svazu předkládá. Pokud člen tohoto práva nevyužije, mohou orgány Svazu jednat a rozhodovat v jeho nepřítomnosti.
6.3. Činný člen má právo hlasovat na valné hromadě, být volen a volit do všech orgánů Svazu.
6.4. Podávat podněty, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány Svazu a o výsledku být informován.
6.5. Na informace o činnosti Svazu, všech jeho orgánů a o všech opatřeních, která byla učiněna orgány Svazu.
6.6. Nahlížet do všech písemností Svazu v záležitostech týkajících se jeho osoby.Článek 7
Člen má tyto povinnosti

7.1. Řídit se stanovami Svazu.
7.2. Platit finanční částku nebo členský příspěvek ve stanovené výši a termínech.
7.3. Podílet se na činnosti Svazu.
7.4. Řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost dle stanov Svazu.
7.5. Zdržet se jednání, které by mohlo poškodit zájmy Svazu.

Článek 8
Orgány Svazu
Orgány Svazu jsou:
1. Valná hromada
2. Prezidium
3. Revizor účtů

Článek 9
Valná hromada

9.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Její usnesení jsou závazná pro všechny členy i
orgány Svazu.
9.2. Valnou hromadu svolává prezidium Svazu nejméně 1 x za rok.
9.3. Valná hromada:
9.3. 1. Schvaluje, mění, ruší nebo doplňuje stanovy, volební řád Svazu a úkoly pro prezidium.
9.3. 2. Schvaluje podmínky, termín a výši členských příspěvků.
9.3. 3. Schvaluje zprávy o činnosti prezidia.
9.3. 4. Schvaluje hospodaření Svazu za uplynulé období.
9.3. 5. Rozhoduje o cílech a zásadách vztahů ke státním orgánům, sdružením zaměstnavatelů,
odborovým svazům a mezinárodním institucím stejného zaměření a zahraničním
živnostenským společenstvím.
9.3.6. Volí a odvolává členy prezidia Svazu a revizora účtů Svazu.
9.3. 7. Rozhoduje o zrušení Svazu.
9.3.8. Rozhoduje na návrh prezidia o přijetí nového přispívajícího a činného člena Svazu a o
vyloučení člena ze Svazu.
9.3. 9. Rozhoduje o členství při opakovaném vstupu člena.
9.3.10. Schvaluje čestné členství ve Svazu.
9.3.11. Rozhoduje o dalších otázkách týkajících se činnosti Svazu.
9.4. Prezidium je povinno svolat valnou hromadu, pokud o to písemně požádá nejméně jedna
třetina všech členů Svazu. Valnou hromadu musí prezidium v tomto případě svolat do 20 dnů
od doručení poslední písemné žádosti, představující požadovanou míru hlasů.
9.5. Pozvánka na jednání valné hromady musí být písemná, musí obsahovat program jednání
a musí být odeslána každému členovi Svazu na adresu uvedenou v seznamu členů Svazu
nejméně 20 dnů před datem jednání valné hromady.
9.6. Jednání valné hromady.
9.6.1. Valná hromada nejprve projedná program uvedený na pozvánce. Další jednání probíhá podle
potřeb a zájmů jednotlivých členů Svazu.
9.6.2. Jednání řídí prezident Svazu nebo pověřený člen prezidia.
9.6.3. Hlasování o jednotlivých bodech programu probíhá na společné schůzi přítomných činných
členů, kde každý činný člen Svazu má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů přítomných členů
má hlas prezidenta Svazu dvojnásobnou váhu.
9.6.4. O jednání a výsledku hlasování se pořizuje zápis, který prezidium Svazu zašle jednotlivým
členům do 1 týdne po skončení valné hromady.
9.6.5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomno nejméně 30 % všech činných členů Svazu
9.6.6. Není-li valná hromada usnášení schopná, prezidium Svazu svolá další valnou hromadu do 20
dnů. Tato valná hromada je schopna se usnášet o původním programu.
9.6.7. Nezaplacením členského příspěvku ke dni konání valné hromady zaniká právo člena
hlasovat, volit a být volen.
9.6.8. Valná hromada rozhoduje o změně stanov Svazu vždy nadpoloviční většinou všech
přítomných činných členů Svazu. O všech ostatních záležitostech rozhoduje valná
hromada nadpoloviční většinou hlasů činných členů, přítomných na valné hromadě.
Článek 10
Prezidium

10.1. Prezidium je statutárním orgánem Svazu, svými úkony zastupuje Svaz navenek.
10.1.1 Prezidium Svazu má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou. Každá skupina
činných členů Svazu dle rozdělení uvedeného pod písmeny a), b) čl. 4.3. má právo
nominovat jednoho svého kandidáta do funkce člena prezidia. Kandidáti na pozice
zbývajících tří členů prezidia mohou být navrženi kterýmkoliv členem Svazu.
10.1.2. Funkční období členů prezidia jsou tři roky.
10.2. Prezidium:
10.2.1. Ve své činnosti se řídí usneseními valné hromady.
10.2.2. Řídí činnost Svazu mezi zasedáními valné hromady.
10.2.3. Svolává valnou hromadu.
10.2.4. Zastupuje Svaz navenek.
10.2.5. Připravuje všechny podklady a materiály pro jednání valné hromady.
10.2.6. Informuje valnou hromadu o činnosti za uplynulé období mezi jednotlivými valnými
hromadami.
10.2.7. Má právo pro získání podkladů a odborných stanovisek potřebných k řešení společných cílů
Svazu, ustanovit pracovní skupiny, které mohou být doplněny o externí odborníky.
10.2.8. Prezidium vede seznam všech členů Svazu s tím, že zvlášť vede seznam členů činných,
čestných a přispívajících a zajišťuje jejich rozdělení dle čl. 4.3. písm. a), b) a c).
10.2.9. Prezidium volí ze svého středu tajně prezidenta a viceprezidenta.
10.2.10. Zasedání prezidia Svazu se koná nejméně jednou za kalendářní pololetí a je
svoláváno prezidentem písemnou pozvánkou odesílanou nejméně 10 dní před
zasedáním prezidia na adresu člena prezidia. Zasedání se koná v sídle Svazu, pokud
nebude dohodnuto jinak. Zasedání prezidia je usnášení schopné, pokud jsou přítomni
alespoň 3 členové prezidia. Prezidium rozhoduje o všech záležitostech většinou všech
hlasů přítomných členů prezidia. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
10.2.11. Prezidium je oprávněno přijímat rozhodnutí i mimo zasedání formou tzv. per rollam
na základě hlasování provedeného prostřednictvím komunikačních prostředků (fax,
email, telefon). V takovémto případě je k platnému přijetí rozhodnutí prezidia
zapotřebí, aby pro přijetí rozhodnutí hlasovala nadpoloviční většina všech členů
prezidia. Rozhodnutí přijaté touto formou musí být vyhotoveno v písemné podobě
nejpozději do 7mi dnů od jeho přijetí a podepsáno prezidentem a viceprezidentem.


Článek 11
Revizor účtů

11.1. Revizor účtů je volen valnou hromadou na 3 roky.
11.1.1. Je nejvyšším revizním orgánem Svazu, nezávislým na prezidiu.
11.1.2. Má právo zúčastňovat se jednání všech orgánů Svazu s hlasem poradním.
11.2. Revizor účtů.
11.2.1. Sleduje hospodaření Svazu.
11.2.2. Kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem Svazu.
11.2.3. Předkládá valné hromadě 1 x ročně stanovisko ke zprávě o hospodaření Svazu a o výsledku
své kontrolní činnosti.
11.2.4. Je povinen jedenkrát za rok a má právo kdykoliv provádět kontrolu účtů a účetní evidence
Svazu.
11.2.5. Upozorňuje orgány Svazu na zjištěné nedostatky, předkládá návrhy na jejich odstranění.
11.2.6. Ze své činnosti se zodpovídá valné hromadě.
Článek 12
Sekretariát

12.1. Sekretariát zřizuje a řídí prezident Svazu.
12.2. Sekretariát zabezpečuje administrativu Svazu.
12.3. Sekretariát Svazu vede účetnictví Svazu a sídlem sekretariátu a archivace účetnictví Svazu je
vždy místo bydliště nebo sídlo podnikání prezidenta.


Článek 13
Majetek a hospodaření

13.1. Svaz hospodaří s vlastním majetkem podle zásad schválených valnou hromadou.
13.2. Finanční prostředky pro svoji činnost získává Svaz prostřednictvím:
- členských příspěvků svých členů dle čl. 5 těchto stanov,
- jiných příjmů.
13.3. Svaz není podnikatelskou organizací, vylučují se aktivity s cílem dosažení zisku.
13.4. O nákupu, zcizování a zatěžování nemovitého majetku Svazu rozhoduje valná hromada
Svazu. Dispozice s ostatním majetkem Svazu je v kompetenci prezidia, které je za tyto
své úkony odpovědno valné hromadě.
13.5. Za řádné vedení účtů a účetní evidence odpovídá prezident Svazu.


Článek 14
Závěrečná ustanovení

14.1. Za Svaz vůči třetím osobám jedná v celém rozsahu samostatně prezident nebo na
základě písemného pověření prezidenta viceprezident. Prezident nebo viceprezident se
při jednání za Svaz vůči třetím osobám prokazují rozhodnutím prezidia o zvolení do
jejich funkcí.
14.2. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou Svazu dne xx.xx.200x.
14.3. Svaz vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky.

vytisknout článek Vytisknout článek

Hodnocení článku

Pro hodnocení se nejprve přihlašte.

Celkem 16 komentářů, poslední komentář: 26.12.2008 20:48 Komentovat
Smysluplnost sdružení framax26.12.2008 20:48
Ahoj všem. Tak jsem si pozorně přečetl vše co je v této rubrice ohledně sdružení. Můj...
Ma, nebo nema Sdruzeni smysl? Honza Kočka17.12.2008 10:51
Co to tedy zkusit jinak? na setkani v sobotu jsem nabyl dojmu, ze Sdruzeni nema smyls hlavne...
Re: Stanovy dobré Martin Hnilo16.12.2008 22:32
Ano, to skutečně smysl má. Bude dobré poznamenat, že pivavařiči nejsou diskriminováni,...
Stanovy dobré Vašíček15.12.2008 18:09
Nevím ještě přesně, zda bych chtěl být členem, ale třeba bod 3.5 je samozřejmě pro...
Re: Být či nebýt členem Míra10.12.2008 20:46
Při prvním přečtením stanov mě zaujal bod: 3.5. Usiluje o osvobození od spotřební...
Re: Re: Skladani zkousky Honza Kočka09.12.2008 08:51
Ve techto degustacnich soutezich si zajemce o ucast preklada pivo dle vlastniho vyberu. Jsou tu...
Re: Re: Skladani zkousky Petr Měrka08.12.2008 18:50
Ahoj, až něco málo uvaříš (a běž do toho, stojí to zato) tak poznáš, že ve vaření...
Sdružení Petr Měrka08.12.2008 17:35
Za mě určitě ANO i když ne za každou cenu. V sobotu jedu na den "D",  nejen abych dodal...
Vyhledávání
 

Kalendář pivních akcí

 
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sociální sítě